# playconsole

1개의 포스트

[FLUTTER] Android 배포

Mackeytool -genkey -v -keystore ~/key.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias key/android/appandroid/storePassword=passwordkeyPassword=pa

2022년 2월 7일
·
0개의 댓글