AWS

1.[AWS] 1. IAM + EC2

post-thumbnail

2.[AWS] 2. ELB + ASG

post-thumbnail

3.[AWS] 3. EC2 Storage

post-thumbnail

4.[AWS] 4. RDS+Aurora+ElastiCache

post-thumbnail

5.[AWS] 5. Route 53

post-thumbnail

6.[AWS] 6. VPC

post-thumbnail

7.[AWS] 7. Amazon S3

post-thumbnail